аЯрЁБс>ўџ /ўџџџўџџџ.џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ g2ЭС€сАСт\pGriffiths Pamela BАaР=œЏМ=рx№K"88X@"Зк1м’Calibri1м’Calibri1м’Calibri1м’Calibri1м’Calibri1h8М’Cambria1,8М’Calibri18М’Calibri1м8М’Calibri1м’Calibri1м’Calibri1м<’Calibri1м>’Calibri1м?М’Calibri1м4М’Calibri1м4’Calibri1м М’Calibri1м ’Calibri1м’Calibri1мМ’Calibri1м ’Calibri"Ѓ"#,##0;\-"Ѓ"#,##0"Ѓ"#,##0;[Red]\-"Ѓ"#,##0"Ѓ"#,##0.00;\-"Ѓ"#,##0.00#"Ѓ"#,##0.00;[Red]\-"Ѓ"#,##0.005*0_-"Ѓ"* #,##0_-;\-"Ѓ"* #,##0_-;_-"Ѓ"* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-"Ѓ"* #,##0.00_-;\-"Ѓ"* #,##0.00_-;_-"Ѓ"* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ р ѕџ Д­ рѕџ ”— — – рѕџ ”ffППЗ р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР рѕџ єР р ѕџ ДЊ рѕџ дPР рѕџ дP Р р ѕџ д Р р ѕџ єР р ѕџ ”— — Џ рѕџ д`Р р ѕџ ДЋ рѕџ œ š рѕџ ”ПП– р ѕџ јР рѕџ єР рѕџ дa>Р рѕџ єР р  Р р Р р $ Р р A Р р Р р A Р р $Р ||Ec9ј†}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-}> _-;_-* "}-}? _-;_-* "}-}@ _-;_-* "}-}A _-;_-* "}-}B _-;_-* "}-}C _-;_-* "}-}D _-;_-* "}-}+ _-;_-* "}-}, _-;_-* "}-}- _-;_-* "}-}. _-;_-* "}-}: _-;_-* "}-}; _-;_-* "}A}1 _-;_-* "-@_- }A}2 _-;_-* "џ?-@_- }A}3 _-;_-* "23-@_- }-}4 _-;_-* "}A}0 aџ_-;_-* "ЦяЮџ-@_- }A}( œџ_-;_-* "џЧЮџ-@_- }A}7 œeџ_-;_-* "џыœџ-@_- }‘}5 ??vџ_-;_-* "џЬ™џ-@_- џ џ џ џ}‘}9 ???џ_-;_-* "ђђђџ-@_- ???џ ???џ ???џ ???џ}‘}) њ}џ_-;_-* "ђђђџ-@_- џ џ џ џ}A}6 њ}џ_-;_-* "џ€џ-@_- }‘}* _-;_-* "ЅЅЅџ-@_- ???џ ???џ ???џ ???џ}-}= џџ_-;_-* "}‘}8 _-;_-* "џџЬџ-@_- ВВВџ ВВВџ ВВВџ ВВВџ}-}/ џ_-;_-* "}U}< _-;_-* "-@_- }A}" _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ЬL-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}# _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ЬL-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}$ _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ЬL-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}% _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ЬL-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}& _-;_-* "-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ЬL-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}' _-;_-* " -@_- }A} _-;_-* "ef -@_- }A} _-;_-* "ЬL -@_- }A}! _-;_-* "23 -@_- “ 20% - Accent1’M’џ 20% - Accent1 efмцёџ џ%“ 20% - Accent2’M’"џ 20% - Accent2 efђмлџ џ%“ 20% - Accent3’M’&џ 20% - Accent3 efыёоџ џ%“ 20% - Accent4’M’*џ 20% - Accent4 efфпьџ џ%“ 20% - Accent5’M’.џ 20% - Accent5 efкюѓџ џ%“ 20% - Accent6’M’2џ 20% - Accent6 ef§щйџ џ%“ 40% - Accent1’M’џ 40% - Accent1 ЬLИЬфџ џ%“ 40% - Accent2’M’#џ 40% - Accent2 ЬLцИЗџ џ%“ 40% - Accent3’M’'џ 40% - Accent3 ЬLифМџ џ%“ 40% - Accent4’M’+џ 40% - Accent4 ЬLЬРкџ џ%“ 40% - Accent5’M’/џ 40% - Accent5 ЬLЗошџ џ%“ 40% - Accent6’M’3џ 40% - Accent6 ЬLќеДџ џ%“ 60% - Accent1’M’ џ 60% - Accent1 23•Гзџ џџџџ%“ 60% - Accent2’M’$џ 60% - Accent2 23к–”џ џџџџ%“ 60% - Accent3’M’(џ 60% - Accent3 23Фз›џ џџџџ%“ 60% - Accent4’M’,џ 60% - Accent4 23Б Чџ џџџџ%“ 60% - Accent5’M’0џ 60% - Accent5 23’Эмџ џџџџ%“! 60% - Accent6’M’4џ 60% - Accent6 23њПџ џџџџ%“ "Accent1’A’џAccent1 OНџ џџџџ%“ #Accent2’A’!џAccent2 РPMџ џџџџ%“ $Accent3’A’%џAccent3 ›ЛYџ џџџџ%“ %Accent4’A’)џAccent4 €dЂџ џџџџ%“ &Accent5’A’-џAccent5 KЌЦџ џџџџ%“ 'Accent6’A’1џAccent6 ї–Fџ џџџџ%“(Bad’9’џBad џџЧЮџ џœџ%“) Calculation’’џ Calculation џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“* Check Cell’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“+€џ’ ’џComma“,€џ’(’џ Comma [0]“-€џ’&’џCurrency“.€џ’.’џ Currency [0]“/Explanatory Text’G’5џExplanatory Text џџ%“ 0Good’;’џGood џЦяЮџ џaџ%“1 Heading 1’G’џ Heading 1 I}џ%OНџ“2 Heading 2’G’џ Heading 2 I}џ%џ?ЇПоџ“3 Heading 3’G’џ Heading 3 I}џ%23•Гзџ“4 Heading 4’9’џ Heading 4 I}џ%“ 5Input’u’џInput џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ“6 Linked Cell’K’џ Linked Cell џњ}џ%џџ€џ“ 7Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%“€џ’3’џNormal џ%“ 8Note’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“ 9Output’w’џOutput џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“:€џ’$’џPercent“ ;Title’1’џTitle I}џ%“ <Total’M’џTotal џ%OНџOНџ“= Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16`…U3Sheet1…w8Sheet2…§9Sheet3ššЃЃŒ,ССе8ќ+SupplierProduct NumberLine DescriptionTotalBARD LTDMN1820"MN1820 MAGNUM BIOPTY NEEDLE - CASE COOK (UK) LTDDXRBL-19.5-15.0-SADXRBL-19.5-15.0-S X-REIDY BREAST LESION LOCALIZATION NEEDLE EACH MANA TECH LTD 765018200,765018200 PROMAG I NEEDLES 18G X 20CM BOX 10MERMAID MEDICAL LTD BF18160-007BF18160-00 BIOFEATHER SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE BOX BF20160-008BF20160-00 BIOFEATHER SEMI AUTOMATIC BIOPSY NEEDLES BOX CB18160-00-CB18160-00 COAXIAL NEEDLE FOR BF18160-00 BOX CB20160-00-CB20160-00 COAXIAL NEEDLE FOR BF20160-00 BOX CB20200-00&CB20200-00 Biofeather co-axial needlesOLYMPUS KEYMEDN54326302NA-201SX-4021 ASPIRATION NEEDLE SINGLE USE - BOX 5 Grand TotalIRelates to orders placed direct with supplier for 17-18 financial period.џ"В/ 20Œ21Œ*2„cc––Bх››ŒŒ g2ЭС€ k4ћ7 dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",Bх333333г?333333г?mbœ&œ<3U} } } ’A ,,,,,,,,, , , ,§ >§ >§ >§ ?§ >§ >§ >~ @$@§ >§ >§ > ~ @$@§ > § > § > ~ @(@§ > § >§ >~ @@A§ >§ >~ @@A§ >§ >~ @@A§ >§ >~ @@A§ >§ >~ @@§ >§ >§ >~ @$@§ BО CC~ D€P@§ зHм8888844448*>Ж@‹‹ggџџџџD g2ЭС€ ‰9 dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",џ333333г?333333г?œ&œ<3U>Ж@‹‹ggџџџџD g2ЭС€ ; dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",џ333333г?333333г?œ&œ<3U>Ж@‹‹ggџџџџD ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Д@H`| ”  ЌфDavies SarahGriffiths PamelaMicrosoft Excel@€ИŸZнг@€AбогўџеЭеœ.“—+,љЎ0ф PXp x€ˆ ˜ СфWWL NHS Trust Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets ўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFРƒф#огўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџƒ;SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ&